پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

تعیین، شرایط حج

وابسته

احرام حج، نسیان نیت حج

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 413
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 18 : صفحه 200
  • مهذب الاحکام جلد 13 : صفحه 81