پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

تعیین، شرایط مساقات

وابسته

محل مساقات

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 642
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 7 : صفحه 350
  • مبانی العروة الوثقی (کتاب المضاربه و المساقات) جلد 4 : صفحه 15
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 13 : صفحه 156، 159
  • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 15 : صفحه 501
  • مهذب الاحکام جلد 20 : صفحه 147