پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

تَسمیه: نام خدا را بردن/ تعیین به اسم/ نامگذاری) رنامگذاری (.

از معنای نخست در بابهای طهارت، صلات، حج، نکاح، صید و ذباحه و اطعمه و اشربه سخن رفته است.

بردن نام خدا هنگام شروع به هر کاری، مستحب1 و در موارد خاصّی بر آن تأکید شده است، از جمله: هنگام دخول به بیت الخلاء و خروج از آن، 2 هنگام برهنه شدن برای بول کردن، 3 هنگام وضو گرفتن4 و غسل کردن، 5 هنگام پوشیدن لباس، 6 در وقت ورود به مسجد، 7 همچنین سوار شدن بر مَرکب و پیاده شدن از آن، 8 هنگام تراشیدن سر برای حاجی، 9 هنگام آمیزش، 10 در وقت خوردن و آشامیدن و نیز در آغاز خوردن هر نوع از غذاهای سفره، و چنانچه هنگام شروع به غذا فراموش کند، مستحب است هر زمان که یادش بیاید نام خدا را ببرد. 11

قسم با ذکر نام خداوند محقّق می‏شود12) ر قسم (. همچنین از شرایط حلّیت ذبیحه13) ر ذبح (و شکار) ر صید (بردن نام خداوند است و ترک عمدی تسمیه موجب حرمت آنها می‏شود. 14

تسمیه به معنای دوم در بابهایی نظیر نکاح، طلاق و لعان به کار رفته است.

از شرایط صحّت عقد ازدواج، تمییز زوجه یا زوج از غیر آن با اشاره یا توصیف و یا تسمیه) تعیین او به اسم (است. 15 در طلاق16 و لعان17) ر لعان (نیز حکم همین گونه است.

) ر اسم (

1. وسائل الشیعة 2 423 /1. الحدائق الناضرة 4 54. 3 50 /2. جواهر الکلام 6 122 /3. 5 330 /2. وسائل‏الشیعة7 423 /1. جواهر الکلام 8 81 /14. العروة الوثقی 9 413 /2.

________________________________________

481

الحدائق الناضرة 10 238 /17. العروة الوثقی 11 800 /2. جواهر الکلام 59 /34. 17 104 /32. 16 157 /29. 15 30. 14 114 - 113 /36. 13 226 /35. 12 453 - 451 /36.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 2 : صفحه 480

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «تعیین به اسم» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

تسمیه ( تعیین به اسم )

اعم

تعیین

اخص

بیان حاجت در دعا، تسمیه به اسم پدر، تعیین زوجین ( فقه )

منابع

  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 2 : صفحه 480