پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

تعیین

وابسته

حج استیجاری، راه، شرایط نیابت حج

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 393
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 17 : صفحه 374
  • مهذب الاحکام جلد 12 : صفحه 250