پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

تعیین، شرایط بیمه

وابسته

ریسک بیمه

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 609
  • ترجمه تحریرالوسیله جلد 4 : صفحه 449
  • مبسوط در ترمینولوژی حقوق جلد 2 : صفحه 1021
  • مصطلحات الفقه : صفحه 122