پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

تعیین، شرایط مزارعه

وابسته

زمین مزارعه

منابع

  • الفقه جلد 54 : صفحه 291
  • تحریرالمجله جلد 2-1 : صفحه 294، 295
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 636
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 17 : صفحه 209
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 13 : صفحه 59
  • مهذب الاحکام جلد 20 : صفحه 73