پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام سجده سهو، تعیین

وابسته

تکرار سجده سهو، سجده سهو

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 1 : صفحه 704
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 214
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 12 : صفحه (444-445)
  • مهذب الاحکام جلد 8 : صفحه 351