پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

تعیین، شرایط سود مضاربه

وابسته

سود مضاربه، متعاقدان مضاربه

منابع

  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8 : صفحه 83
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 26 : صفحه 268
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 17 : صفحه 89، 96
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 37 : صفحه 102
  • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 2 : صفحه 141
  • مبانی العروة الوثقی (کتاب المضاربه و المساقات) جلد 3 : صفحه 26
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 10 : صفحه 251
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 12 : صفحه 249
  • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 16 : صفحه 694
  • نظام المضاربة فی الشریعة الاسلام الغراء : صفحه 89