پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

تعیین، شرایط مزارعه

وابسته

بذر مزارعه

منابع

  • الفقه جلد 54 : صفحه 293
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 636
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 13 : صفحه 60، 99
  • مهذب الاحکام جلد 20 : صفحه 74، 101