پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

تعیین، شرایط خلع

وابسته

عوض خلع

منابع

  • جلد 5 : صفحه 56
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 33 : صفحه 21
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 20 : صفحه 420
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 9 : صفحه 387