پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

تعیین، شرایط اجاره ( فقه )

وابسته

عین مستاجره

منابع

  • الفقه جلد 57 : صفحه 83
  • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 3 : صفحه 295
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 571
  • مبانی العروة الوثقی (کتاب الاجاره-الاول) : صفحه 60
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 12 : صفحه 13
  • مهذب الاحکام جلد 19 : صفحه 18