پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «تعیین متعاقدان بیمه» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

تعیین طرفین بیمه

اعم

تعیین، شرایط بیمه

وابسته

متعاقدان بیمه

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 609
  • ترجمه تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 447
  • جامع المسائل استفتائات جلد 2 : صفحه 292
  • مصطلحات الفقه : صفحه 121