پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

تعیین، شرایط اجاره زن شیرده

وابسته

رضاع (خاص )، رضاع (عام)

منابع

  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 7 : صفحه 163
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 27 : صفحه 298
  • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 15 : صفحه 194