پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

تعیین، شرایط عاریه

وابسته

تعیین مستعار، مستعیر

منابع

  • ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 2 : صفحه 124
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 592
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 6 : صفحه 59
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 17 : صفحه 186
  • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 13 : صفحه 111