پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

تعیین، شرایط نیابت حج

وابسته

حج نیابتی، منوب عنه حج

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 2 : صفحه 185
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 392
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 17 : صفحه 362
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 6 : صفحه 130
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 2 : صفحه 165
  • مهذب الاحکام جلد 12 : صفحه 239