پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

تعیین، شرایط وقف ( فقه )

وابسته

تعیین موقوف علیه، موقوف ( فقه )

منابع

  • الاقناع فی حل الفاظ ابی شجاع جلد 2 : صفحه 28
  • تحریرالمجله جلد 5 : صفحه 76
  • تذکرة الفقهاء (ط ق) جلد 2 : صفحه 429
  • جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع جلد 4 : صفحه 15
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 12 : صفحه 201
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 34 : صفحه (114-130)
  • فقه الامام جعفرالصادق جلد 5 : صفحه 65