پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

تعیین، شرایط هبه ( فقه )

وابسته

موهوب ( فقه )

منابع

  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 34-1 : صفحه 113