پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «تعیین نوع رمایه» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

ذکر نوع رمایه

اعم

تعیین

وابسته

رمایه، رمایه مطلق، شرایط مسابقه

منابع

  • ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 2 : صفحه 372
  • ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 4 : صفحه 431
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8 : صفحه 360
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 28 : صفحه 231
  • ریاض المسائل جلد 6 : صفحه 210
  • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 2 : صفحه 238
  • قواعدالاحکام جلد 2 : صفحه 380
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 10 : صفحه 179
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 6 : صفحه 99