پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

تعیین

وابسته

تعیین وزن عوضان

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 3 : صفحه 264
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 516
  • ریاض المسائل جلد 5 : صفحه 76، 82
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 3 : صفحه 174
  • مهذب الاحکام جلد 17 : صفحه 18