پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

تعیین، شرایط مساقات

وابسته

متعاقدان مساقات

منابع

  • الفقه جلد 55 : صفحه 183
  • مبانی العروة الوثقی (کتاب المضاربه و المساقات) جلد 4 : صفحه 15
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 13 : صفحه 164
  • مهذب الاحکام جلد 20 : صفحه 147