پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «تعیین کمان» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

تعیین قوس

اعم

تعیین

وابسته

شرایط مسابقه

منابع

 • الجامع للشرائع : صفحه 336
 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 4 : صفحه 431
 • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 6 : صفحه 296
 • المختصرالنافع فی فقه الامامیه : صفحه 162
 • المصادر الفقهیة جلد 13 : صفحه 843
 • المغنی و الشرح الکبیرعلی متن المقنع جلد 11 : صفحه 132، 142
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 28 : صفحه 231
 • ریاض المسائل جلد 6 : صفحه 211
 • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 2 : صفحه 238
 • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 3 : صفحه 148
 • مجمع الفائدة و البرهان جلد 10 : صفحه 178
 • مختصرنافع : صفحه 208
 • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 6 : صفحه 100