پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

تغییر جنسیت

وابسته

تغییر جنسیت زن، مرد

منابع

  • احکام پزشکان و مشاغل مربوط به پزشکی : صفحه 47، 122
  • احکام پزشکی : صفحه 134، 136
  • استفتائات پزشکی : صفحه 92
  • المسائل المستحدثة : صفحه (47-48)
  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 626
  • کلمات سدیدة فی مسائل جدیدة : صفحه 115
  • پزشکی درآئینه اجتهاد : صفحه 91