پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

اسباب لزوم هبه، تغییر ( فقه )

وابسته

زیادی در هبه، موهوب ( فقه )

منابع

  • تحریرالمجله جلد 2-1 : صفحه 88
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 9 : صفحه 167، 168
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 28 : صفحه 202