پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"تفسیق"واژه زیر را بکار ببرید:

فسق ( فقه )