پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام قربانی، تقدیم اعمال حج، واجبات منا

وابسته

تقصیر در منا، حلق در حج، روز عید قربان، روزه ایام تشریق، طواف، قربانی ( عمل )، قربانی حج

منابع

  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 1 : صفحه 374
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 451
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 19 : صفحه 133، 250
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 1 : صفحه 591
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 7 : صفحه 258، 320