پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

تلبیه

وابسته

تلبیه زن، مرد

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 18 : صفحه 272
  • مهذب الاحکام جلد 13 : صفحه 108