پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «تلف عین مستاجره» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

انهدام عین مستاجره

اعم

احکام اجاره، تلف، مبطلات اجاره

وابسته

اتلاف عین مستاجره، تلف اجیر، خودداری از اقباض، خیار تبعض صفقه در اجاره، رد عین مستاجره، عین مستاجره

منابع

 • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 21 : صفحه 536، 543، 585
 • الفقه جلد 57 : صفحه 239، 241، 242، 248، 251، 255، 256، 279
 • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 1 : صفحه 271
 • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 577
 • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 7 : صفحه 93، 139، 140
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 27 : صفحه 277، 278
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 37-2 : صفحه 238
 • فقه الامام جعفرالصادق : صفحه 184
 • مبانی العروة الوثقی (کتاب الاجاره-الاول) : صفحه 174، 181، 184، (185-181)، 193
 • مستمسک العروة الوثقی جلد 12 : صفحه 49، 50، 52، 53، 58
 • مهذب الاحکام جلد 19 : صفحه 66، 67، 69، 71، 78