پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

ر.ک:احکام تنوین.

اصطلاح‌نامه

اعم

ادوات قرآن

وابسته

احکام تنوین

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه تنوین ( علوم قرآنی ) به زیرصفحه تنوین ( علوم قرآنی )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الاتقان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 331
  • الاتقان فی علوم القرآن جلد 2 : صفحه 298