پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

یادداشت دامنه

مراد از زانی اعم از زن و مرد می‌باشد.

مترادفات

از واژه «توارث ولدالزنا و ابوین» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

توارث زانی و ولدالزنا

اعم

توارث ولدالزنا و خویشاوندان

وابسته

ابوین، ارث ولدالزنا، ولد الزنا

منابع

  • ارشاد الاذهان الی احکام الایمان جلد 2 : صفحه 129
  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 8 : صفحه 212
  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 369
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 39 : صفحه 274، 275، 277، 325
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 34-2 : صفحه 63
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 11 : صفحه 518، 519
  • مهذب الاحکام جلد 30 : صفحه (52-53)، 53