پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

توبه ( فقه )

وابسته

فاسق ( فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه توبه فاسق ( فقه ) به زیرصفحه توبه فاسق ( فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 32 : صفحه 145
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 11 : صفحه 99
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 28 : صفحه 466