پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

تکبیرات عید

تکبیرات عید) تکبیرات عیدین(: تکبیرات نُه گانه نماز عید فطر و قربان.

عنوان یادشده در باب صلات به کار رفته است.

در نماز عیدین علاوه بر تکبیرة الإحرام) ر تکبیرة الإحرام (و سایر تکبیرهای نماز، نُه تکبیر دیگر - پنج تکبیر در رکعت اوّل و چهار تکبیر در رکعت دوم - وارد شده است. در وجوب یا استحباب آنها اختلاف می‏باشد. اکثر فقها قائل به وجوب شده‏اند. 1 محل تکبیرات عید بنابر مشهور بعد از قرائت است2) ر نماز عید (.

1. جواهر الکلام 368 - 359 /11؛ الحدائق الناضرة 2 242 - 240 /10. جواهر الکلام 359 /11.

منابع

 1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 2 : صفحه 595

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام نماز عیدین، تکبیرات نماز

وابسته

آیه فطر، اخلال در تکبیرات عیدین، تکلم بین تکبیرات عیدین، شک در تکبیرات عیدین، نسیان تکبیرات عیدین، نماز عیدین

منابع

 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 1 : صفحه 673، (677-678)
 • الصحاح : صفحه (59-61)
 • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 1 : صفحه 169
 • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 241
 • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2 : صفحه 440، 441، 448، 451، 455
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 11 : صفحه (359-368)، 361، 366، 370، 379، 380، 381، 395
 • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 2 : صفحه 595
 • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 1 : صفحه (318-319)، 319
 • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی : صفحه 1319
 • مجمع الفائدة و البرهان جلد 2 : صفحه 396، 399، 409
 • مهذب الاحکام جلد 9 : صفحه (59-60)، 60