پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

تکفین

وابسته

تکفین زن، کفن مرد، مرد

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 73
  • تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 2 : صفحه 5
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 1 : صفحه 379
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 4 : صفحه 169
  • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 2 : صفحه 739
  • مهذب الاحکام جلد 4 : صفحه 38