پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام قضاوت، ثبوت ( فقه )

وابسته

قضاوت به حکم قاضی دیگر

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 40 : صفحه 316، 317
  • قواعدالاحکام جلد 3 : صفحه 457