پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

ثبوت ( فقه )

وابسته

رشد ( فقه )

منابع

  • تذکرة الفقهاء (ط ق) جلد 2 : صفحه 80
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 26 : صفحه 51
  • ریاض المسائل جلد 5 : صفحه 388
  • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 2 : صفحه 101
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 9 : صفحه 199
  • منهاج الصالحین جلد 2 : صفحه 302