پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

ثبوت ( فقه )

وابسته

سِحْر

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 477
  • تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیله : صفحه 327، 328
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 41 : صفحه 443
  • فقه الحدود و التعزیرات : صفحه 528
  • معجم فقه الجواهر جلد 3 : صفحه 296
  • مهذب الاحکام جلد 28 : صفحه 35