پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اقسام ثبوت احکام شرعی ، منابع:

البیان فى تفسیرالقرآن صفحه 278