پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

جَلْد

وابسته

قتل آمیزش کننده چارپا

منابع

  • ترمینولوژی حقوق جلد 23 : صفحه 44، 94
  • تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیله : صفحه 564
  • جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع جلد 7 : صفحه 174
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 41 : صفحه 638
  • ریاض المسائل جلد 10 : صفحه 222
  • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 4 : صفحه 187
  • فقه الامام جعفرالصادق جلد 6 : صفحه 316
  • مبانی تکملة المنهاج جلد 1 : صفحه 344
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 15 : صفحه 41