پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

یادداشت دامنه

مراد اعم از زانی و زانیه است.

اعم

جَلْد

وابسته

جلد بر آلت تناسلی زن، جلد بر سر، صورت ( وجه انسان )

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 9 : صفحه 107
  • المقنعة : صفحه 775
  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 466
  • ریاض المسائل (ط.ق) جلد 2 : صفحه 471
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 13 : صفحه 77