پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

جَلْد، حد قذف ( فقه )

اخص

جلد زن قاذف، جلد مرد قاذف

وابسته

قتل قاذف

منابع

  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 15 : صفحه 245
  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 476
  • تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیله : صفحه 308
  • جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع جلد 7 : صفحه 106
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 41 : صفحه 429
  • ریاض المسائل جلد 10 : صفحه 126
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 23 : صفحه 35، 388
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 40-1 : صفحه 181
  • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 4 : صفحه