پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

جلد قاذف

وابسته

جلد زن قاذف، مرد

منابع

  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 23 : صفحه 192