پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"جماع کننده"واژه زیر را بکار ببرید:

آمیزش کننده