پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

جمع مضاف : اسم جمعِ اضافه شده به کلمه دیگر، از الفاظ مورد اختلاف در دلالت بر عموم

جمع مضاف، اسم جمعی است که به کلمه دیگری اضافه می‌گردد، مانند: ' اولادکم ' در آیه « یوصیکم الله فی اولادکم » [۱] ، یا ' اموالهم ' در آیه « خذ من اموالهم صدقة » [۲] .

در دلالت جمع مضاف بر عموم، اختلاف است؛ مشهور معتقدند بر عموم دلالت می‌نماید.

پانوشت

 1. القرآن الکریم سوره 4 ، آیه 11
 2. القرآن الکریم سوره 9 ، آیه 103

منابع

 1. التمهید فی تخریج الفروع علی الاصول : صفحه 310
 2. اصول الفقه جلد 2 : صفحه (237-238)
 3. شرح اصول فقه جلد 1 : صفحه 309
 4. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

اعم

ادوات عموم

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه جمع مضاف به زیرصفحه جمع مضاف/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • اصول السرخسی جلد 1 : صفحه 276
 • اصول الفقه جلد 2 : صفحه (237-238)
 • الاحکام فی اصول الأحکام جلد 1 : صفحه 415، 421، 484
 • التمهید فی تخریج الفروع علی الاصول : صفحه 310
 • القرآن الکریم سوره 4 ، آیه 11
 • القرآن الکریم سوره 9 ، آیه 103
 • المحصول فی علم اصول الفقه جلد 2 : صفحه 362، 377
 • شرح اصول فقه جلد 1 : صفحه 309
 • مبادی الوصول الی علم الاصول : صفحه 122