پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

جنایات

اخص

به لحاظ اشتراکی و انفرادی:
جنایت اشتراکی، جنایت انفرادی
به لحاظ جنسیت جانی:
جنایت خنثی، جنایت زن، جنایت مرد
به لحاظ حالات جانی:
جنایت احمق، جنایت اسیر، جنایت ذمی، جنایت شخص دو بدنی، جنایت صاحبان حرف، جنایت کودک، جنایت لص، جنایت لقیط، جنایت مجنون ( فقه )، جنایت مرتد، جنایت معنف، جنایت مفلس، جنایت نابینا
به لحاظ حریت ورقیت:
جنایت حرّ، جنایت عبد
به لحاظ سبب جنایت:
جنایت به آتش، جنایت به اخافه، جنایت به ارسال آب، جنایت به اغرای درنده، جنایت به انداختن در دریا، جنایت به انداختن در مسبعه، جنایت به ایجاد مانع، جنایت به خطای حاکم، جنایت به سحر، جنایت به سقوط بر غیر، جنایت به سم، جنایت به شهادت زور، جنایت به صیحه، جنایت به عمل مشترک، جنایت به منع از غذا، جنایت به هدم دیوار، جنایت به ورود در خانه غیر
به لحاظ عدم هوشیاری:
جنایت بی هوش، جنایت شارب مرقد، جنایت مبنج، جنایت مست، جنایت نائم
به لحاظ عمدوخطا:
جنایت خطایی، جنایت شبه عمد، جنایت عمدی
به لحاظ قصد:
جنایت به گمان حیات مجنی، جنایت به گمان مرگ مجنی
به لحاظ مباشرت و تسبیب:
جنایت تسبیبی، جنایت مباشری
به لحاظ نسبت:
جنایت بر فرزند، جنایت فرزند
به لحاظ نقص وکمال:
جنایت کامل بر ناقص، جنایت ناقص بر کامل

وابسته

انسان ( فقه )، جنایت حیوان، ضمان جنایت انسان

منابع

  • المغنی و الشرح الکبیرعلی متن المقنع جلد 9 : صفحه 497
  • جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع جلد 7 : صفحه 186
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 24 : صفحه 149، 243، 297
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 25 : صفحه 489
  • فقه الامام جعفرالصادق جلد 6 : صفحه 351
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 13 : صفحه 371