پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

ثقب
شلل

اصطلاح‌نامه

یادداشت دامنه

مرادجنایت بر اعضای انسان است.

مترادفات

از واژه «جنایت بر اعضا ( فقه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

جراح ( عام )، جرح ( مقابل قتل )، جنایت بر اطراف ( فقه )، جنایت بر جوارح

اعم

جنایت بر مادون نفس

اخص

جرح به سرایت، جرح در ماه حرام، جرح میت برای اخراج زیور آلات
به لحاظ اسلام وکفرمجنی علیه:
جرح کافر، جرح مسلمان
به لحاظ تسبیب:
جرح اکراهی، جرح مأمور
به لحاظ تعددجانی یامجنی علیه:
جرح اشتراکی، جرح جمع
به لحاظ جانی:
جرح فاقد عضو، جرح مدافع
به لحاظ جنسیت مجنی علیه:
جرح بر زن، جرح مرد
به لحاظ حریت مجنی علیه:
جرح امه، جرح حرّ، جرح حرّه، جرح عبد
به لحاظ عضو:
جرح عضو زاید، جنایت بر استخوان، جنایت بر اعضای داخلی، جنایت بر انگشت، جنایت بر بینی، جنایت بر پا، جنایت بر پستان، جنایت بر پلک، جنایت بر پوست سینه، جنایت بر پیشانی، جنایت بر چانه، جنایت بر چشم، جنایت بر دست، جنایت بر دندان، جنایت بر زبان، جنایت بر سر، جنایت بر سینه، جنایت بر شانه، جنایت بر شرمگاه، جنایت بر شقیقه، جنایت بر شکم، جنایت بر صدغ، جنایت بر صورت، جنایت بر عجان، جنایت بر عورت، جنایت بر کفل، جنایت بر کمر، جنایت بر گردن، جنایت بر گونه، جنایت بر لب، جنایت بر محل ابرو، جنایت بر مو، جنایت بر ناخن، جنایت بر ناف، جنایت بر نخاع، جنایت برگوش
به لحاظ عمدوخطا:
جرح خطایی، جرح شبه عمد ( فقه )، جرح عمدی
به لحاظ مجنی علیه:
جرح مهاجم، جنایت بر اعضای لقیط
به لحاظ نوع جنایت:
ثقب، جرح ( مقابل قطع و ضرب )، جنایت موجب فتق، جنایت موجب گرفتگی بینی، جنایت موجب گرفتگی گلو، دوس شکم، زدن ( جنایت )، سوراخ نرمه گوش، شلل، شَتر، قرحه ( فقه )، قطع جنایی، کندن اعضا، لگد زدن، لَطْم، نقب استخوان

وابسته

استقرار جنایت، اقرار به جرح، بدن انسان ( فقه )، بینه جنایت بر اعضا، جارح ( مجروح کننده )، چسباندن عضو بعد جنایت، دیه اعضا ( فقه )، شهادت به جرح، قتل بعد از جرح، قصاص اعضا ( فقه )، مرگ مجنی علیه

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه جنایت بر اعضا ( فقه ) به زیرصفحه جنایت بر اعضا ( فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 3 : صفحه 125
 • القواعد و الفوائد جلد 1 : صفحه 231
 • تبصرة المتعلمین : صفحه 272
 • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 553، 570
 • ترمینولوژی حقوق : صفحه 200
 • جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع جلد 6 : صفحه 214
 • جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع جلد 7 : صفحه 270
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 42 : صفحه 343
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 43 : صفحه 168
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 23 : صفحه 309
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 24 : صفحه 49، 53، 93، 132، 141، 147، 284
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 25 : صفحه 478، 489
 • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 4 : صفحه 235
 • فقه الامام جعفرالصادق جلد 6 : صفحه 328
 • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 3 : صفحه 402
 • کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة جلد 5 : صفحه 335
 • مبانی تکملة المنهاج جلد 2 : صفحه 29-30)، (144
 • مبسوط در ترمینولوژی حقوق جلد 2 : صفحه 1534، 1571
 • مجمع الفائدة و البرهان جلد 13 : صفحه 371
 • مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 9 : صفحه 440، 459