پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «جنایت بر بینی» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

جنایت بر انف

اعم

جنایت بر اعضا ( فقه )

اخص

به لحاظ اجزا:
جنایت بر حاجز بینی، جنایت بر روثه بینی، جنایت بر سوراخ بینی، جنایت بر نرمه بینی
به لحاظ عیب بینی:
جنایت بر بینی جذامی، جنایت بر بینی فاقد بویایی، جنایت بر بینی مستحشف
به لحاظ نوع جنایت:
استیصال بینی، جنایت بر بینی با زوال بویایی

وابسته

بینی، دیه بینی، قصاص بینی ( فقه )

منابع

 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 10 : صفحه 8، 86، 207
 • المباحث الفقهیة فی شرح الروضة البهیة جلد 30 : صفحه 222
 • المغنی و الشرح الکبیرعلی متن المقنع جلد 9 : صفحه 574
 • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 16 : صفحه 73
 • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 5 : صفحه 293، 294
 • تبصرة المتعلمین : صفحه 282
 • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 546
 • جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع جلد 6 : صفحه 221، 222
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 42 : صفحه 382
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 43 : صفحه 190، 194
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 24 : صفحه 99، 128، 253، 273، 292
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 25 : صفحه 478، 505
 • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 4 : صفحه 263
 • فقه الامام جعفرالصادق جلد 6 : صفحه 363
 • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 3 : صفحه 382، 410
 • مبانی تکملة المنهاج جلد 2 : صفحه 169، 278
 • مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 9 : صفحه 262، 462
 • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 21 : صفحه 220، 222، 223