پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «جنایت بر سرپستان» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

جنایت بر حلمه

اعم

جنایت بر پستان

اخص

جنایت بر سرپستان زن، جنایت بر سرپستان مرد

وابسته

دیه سر پستان

منابع

 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 10 : صفحه 233، 234
 • المغنی و الشرح الکبیرعلی متن المقنع جلد 9 : صفحه 624
 • تبصرة المتعلمین : صفحه 280
 • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 547، 581
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 43 : صفحه 264
 • ریاض المسائل جلد 10 : صفحه 477، 478
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 24 : صفحه 276
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 25 : صفحه 527
 • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 4 : صفحه 268
 • مبانی تکملة المنهاج جلد 2 : صفحه 310
 • مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 9 : صفحه 400
 • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 15 : صفحه 432، 433
 • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 21 : صفحه 296، 297
 • مهذب الاحکام جلد 29 : صفحه 28، 224