پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «جنایت بر پستان» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

جنایت بر ثدی

اعم

جنایت بر اعضا ( فقه )

اخص

جنایت بر سرپستان
به لحاظ جنسیت مجنی علیه:
جنایت بر پستان زن، جنایت بر پستان مرد

وابسته

پستان انسان، دیه پستان ( فقه )، قصاص پستان

منابع

 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 10 : صفحه 233
 • المغنی و الشرح الکبیرعلی متن المقنع جلد 9 : صفحه 624
 • تبصرة المتعلمین : صفحه (279-280)
 • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 581
 • ترجمه تحریرالوسیله جلد 4 : صفحه 339، 399
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 43 : صفحه 263
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 24 : صفحه 131، 253، 293
 • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 4 : صفحه 269
 • فقه الامام جعفرالصادق جلد 6 : صفحه 367
 • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 3 : صفحه 394
 • مبانی تکملة المنهاج جلد 2 : صفحه 308
 • مهذب الاحکام جلد 29 : صفحه 223