پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام اجاره، جنایت حیوان

وابسته

اجاره حیوان ( فقه )

منابع

  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 24 : صفحه 123
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 25 : صفحه 499