پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"جهاد دفاعی"واژه زیر را بکار ببرید:

دفاع ( فقه )