پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام اجاره، جهر نماز

وابسته

اخفات نماز استیجاری، نماز استیجاری

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 230
  • مهذب الاحکام جلد 7 : صفحه 350